UW GEVEL VERDIENT VAKMANSCHAP       NIEUWBOUW & RENOVATIE
Milieubewust   Innovatief   Kwalitatief   Duurzaam   Ervaren   Doeltreffend   Energiek
CONTACT T      +32 473 80 82 60 E      info@uwgevel.be   SOCIALS
ONZE DIENSTEN Voeg- & Renovatiewerken Spuitkurk Elastische voegwerken Gevelplinten Kaleien van gevels Gevelreiniging & Onderhoud Vochtbehandeling
INFO Algemene voorwaarden Download onze brochures BTW BE 0674 383  986 Privacybeleid Website created by Delmeiren K.
LOCATIE Gevelwerken Delmeiren Kevin bvbaMaatschappelijke ZetelCatharinastraat 2 8720 Oeselgem (Dentergem)West-Vlaanderen Belgie  LeveringsadresOosthoekstraat 38A8720 Dentergem
GDPR - Privacyverklaring - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens Artikel 1 - Algemeen 1.1 Firma Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba, met maatschappelijke zetel te Catharinastraat 2, 8720 Oeselgem (Dentergem), verwerkt in het kader van zijn bedrijfsvoering Persoonsgegevens. 1.2 De Privacywetgeving (in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) biedt waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (natuurlijke) personen met betrekking tot het verwerken van hun Persoonsgegevens. Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba heeft in lijn met voormelde wetgeving deze Privacyverklaring opgesteld. 1.3 Teneinde misverstanden te vermijden, worden hierna een aantal belangrijke termen in deze Privacyverklaring toegelicht : Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare (natuurlijke) persoon GDK bvba: de vennootschap die projecten realiseert onder de handelsbenaming "Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba". Persoonsgegevens: alle informatie die een Betrokkene identificeert of identificeerbaar maakt zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, telefoonnr., enz. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, enz. 1.4 Meer algemene informatie over de gegevensverwerking kan worden bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be). Artikel 2 - Verwerking van Persoonsgegevens 2.1 Persoonsgegevens worden door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens worden enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verkregen. In artikel 3 worden de doeleinden voor de goede orde nader bepaald. 2.2 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien voldaan is aan minimaal één van de volgende rechtmatige grondslagen: de Betrokkene heeft voor de Verwerking van Persoonsgegevens zijn toestemming verleend; (De Betrokkene kan bovendien diens toestemming achteraf weer intrekken) de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is, of voor het nemen van (pre)contractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de klant en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba onderworpen is; de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de Betrokkene; de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba of van een Derde aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt. 2.3 Persoonsgegevens worden verwijderd nadat de door de Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba vastgestelde bewaartermijnen, cfr. artikel 7, zijn verstreken, tenzij de gegevens worden overgebracht naar een archiefbestemming ten behoeve van het archiefbeheer en/of het behandelen van geschillen. 2.4 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan o.m. volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken (niet-limitatieve opsomming): identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, -plaats en -land, nationaliteit, enz.); contactgegevens (post- en e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer); burgerlijke staat en familiale gegevens; bancaire en financiële gegevens; vastgoedinformatie (administratieve documenten en/of vergunningen, onderhandse of authentieke akten); gegevens over het beroep, identiteit van de werkgever, functie, inkomens- en andere vermogensgegevens; gegevens over en digitale voetafdrukken van al dan niet mobiele toestellen van de Betrokkene. Artikel 3 - Verwerkingsdoeleinden 3.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verwerkt niet meer Persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Deze Persoonsgegevens worden binnen Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba beschikbaar gesteld aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn, zoals nader bepaald in artikel 8. 3.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verzamelt en gebruikt persoonsgegevens o.m. met het oog op : de informatieverstrekking vóór, tijdens en/of na het afsluiten van enige verbintenis of overeenkomst met de Betrokkene; de naleving van alle op haar toepasselijke wetgeving en reglementering; het klanten- of relatiebeheer; het marketingbeleid; het beheer van geschillen; de opleiding, coaching of controle van medewerkers (bijv. het opsporen, behandelen of voorkomen van wettelijke of contractuele inbreuken), HR-doeleinden, enz. 3.3 Doorgaans zal de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om (i) op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van enige overeenkomst bepaalde maatregelen te kunnen nemen, om (ii) een verbintenis of overeenkomst uit te voeren, (iii) omwille van de wet of een gerechtvaardigd belang van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba. De betrokkene is uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die men zelf verstrekt. Artikel 4 - Verspreiding van gegevens aan derden 4.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan een beroep doen op externe dienstverleners in haar bedrijfsvoering. Aan deze externe dienstverleners kan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba Persoonsgegevens overmaken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun opdrachten. 4.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verrichtingen van externe dienstverleners, en evenmin wanneer Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba of deze externe dienstverleners Persoonsgegevens (moeten) overmaken op grond van (i) een wettelijke bepaling, (ii) een gewettigd belang, (iii) een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende of administratieve overheid, (iv) een politie-, opsporings- of gerechtelijk onderzoek, of (v) een gerechtelijke beslissing. Artikel 5 - Beveiliging van Persoonsgegevens 5.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba treft, rekening houdend met: (i) de stand van de techniek; (ii) de kosten van de tenuitvoerlegging; (iii) de risico's die de Verwerking met zich meebrengt; (iv) en de aard van de Persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen onder meer vernietiging, verlies, vervalsing, ongewenste verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba. Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Artikel 6 - Rechten van de Betrokkene 6.1 Kennisneming en correctie 6.1.1 De Betrokkene is gerechtigd Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba een overzicht te vragen van de Persoonsgegevens van de Betrokkene die door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba worden verwerkt. 6.1.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal trachten de Betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een volledig overzicht van de Persoonsgegevens te bezorgen. Indien door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba geen Persoonsgegevens van de Betrokkene worden verwerkt, zal zij dit tevens binnen vier weken na ontvangst van het verzoek aan de Betrokkene laten weten. 6.1.3 Het overzicht bedoeld in artikelen 6.1.1 en 6.1.2 omvat in begrijpelijke en leesbare vorm: (i) het feit of er al dan niet gegevens over hem/haar verwerkt worden; (ii) een omschrijving van het doel of de doeleinden van de Verwerking; (iii) de categorieën van Persoonsgegevens waarop de Verwerking betrekking heeft; (iv) de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede; (v) de beschikbare informatie over de herkomst van de Persoonsgegevens. 6.1.4 Indien uit het verstrekte overzicht blijkt dat Persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, kan de Betrokkene schriftelijk om verbetering, aanvulling of verwijdering van de betreffende Persoonsgegevens verzoeken. Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal trachten de Betrokkene binnen vier weken na ontvangst van genoemd verzoek, te laten weten of aan het verzoek wordt voldaan. Indien niet (volledig) aan het verzoek van de Betrokkene wordt voldaan, wordt dit met redenen omkleed. 6.1.5 Het verzoek om verbetering dient de Persoonsgegevens te specifiëren die gecorrigeerd moeten worden. 6.1.6 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan enig verzoek onontvankelijk verklaren indien Betrokkene zijn identiteit niet kan aantonen of de identiteit van de verzoeker niet deugdelijk kan worden vastgesteld (bijv. onleesbare kopie identiteitskaart). Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal trachten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van genoemd verzoek, de onontvankelijkheid schriftelijk mee te delen. 6.2 Verzet en toestemming 6.2.1 Indien de grondslag van de Verwerking van Persoonsgegevens is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een Derde aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt, heeft de Betrokkene het recht verzet aan te tekenen tegen de Verwerking van Persoonsgegevens. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de Verwerkingsverantwoordelijke of het verzet gegrond is. Is dat het geval dan wordt de Verwerking van Persoonsgegevens van die Betrokkene onmiddellijk beëindigd. 6.2.2 Indien Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba Persoonsgegevens verwerkt met het oog op louter reclame of marketingdoelen kan de Betrokkene zich daartegen verzetten. In geval van verzet treft Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba maatregelen om deze vorm van Verwerking van Persoonsgegevens onmiddellijk te beëindigen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal, indien voor de hiervoor genoemde doelen rechtstreeks een boodschap aan Betrokkene wordt gezonden, deze daarbij telkens wijzen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. 6.2.3 Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen of elektronische berichten voor Direct Marketing is uitsluitend toegestaan indien de verzender kan aantonen dat de Betrokkene daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend (via opt-in). 6.2.4 Het gebruik van andere dan de in artikel 6.2.3 genoemde technieken waaronder telefoon en 'gewone' post voor Direct Marketing is toegestaan, tenzij de betreffende Betrokkene te kennen heeft gegeven informatie of mededelingen waarbij van deze technieken gebruik wordt gemaakt, niet te willen ontvangen (via opt-out). 6.3 Kosteloze uitoefening van rechten 6.3.1 Iedere Betrokkene, die zijn identiteit bewijst aan de hand van een kopie van zijn/haar identiteitskaart, kan kosteloos zijn rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba, T.a.v. Kevin Delmeiren als verwerkingsverantwoordelijke, per aangetekende post naar adres Catharinastraat 2, 8720 Oeselgem ofwel per email naar info@uwgevel.be 6.3.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba behoudt zich het recht voor om ingeval van veelvuldige en/of onredelijke verzoeken uitgaande van of in naam van eenzelfde Betrokkene, administratieve kosten aan te rekenen die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of het weigeren om gevolg te geven aan het verzoek. 6.4 Klachten De betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be) indien hij/zij meent dat Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba de privacywetgeving niet correct toepast. 6.5 Weigering van verwerking persoonsgegevens Indien de Betrokkene niet akkoord zou gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba, dan kan dit betekenen dat Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba de gewenste verbintenissen of overeenkomsten niet of slechts gedeeltelijk kan aangaan en/of uitvoeren. Mogelijks kan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba dan ook niet de dienstverlening garanderen waar de klant normaal recht op heeft. Artikel 7 - Bewaartermijnen 7.1 Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende een in de tijd beperkte periode die niet langer is dan noodzakelijk rekening houdende met de redenen van verwerking die geval per geval worden bepaald. 7.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba hanteert een maximale bewaartermijn die in principe gelijk is aan de wettelijke verjarings- of vervaltermijnen die van toepassing zijn. Artikel 8 - Toegang tot persoonsgegevens 8.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba ziet erop toe dat bepaalde medewerkers (of categorieën van personen) binnen de vennootschap toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de betrokkene. Hiermee wordt bedoeld dat alleen die mensen die voor het uitvoeren van hun functie toegang nodig hebben, toegang zullen verkrijgen. Deze gemachtigde personen hebben zich bovendien tegenover Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verbonden tot het bewaren van de nodige discretie en vertrouwelijkheid. Indien de Betrokkene zijn recht van toegang uitoefent overeenkomstig voormeld artikel 6, zal Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba hem/haar het overzicht bedoeld in artikel 6.1.3 meedelen. Wanneer de Betrokkene een e-mail of andere berichten naar Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verzendt, is het mogelijk dat Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba die berichten bewaart. Soms vraagt Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Deze gegevens kunnen ook intern doorgespeeld worden aan o.a. de dienst boekhouding, sales, enz… 8.2 Voor de Persoonsgegevens die door externe dienstverleners, optredend als verantwoordelijke voor de verwerking, worden verwerkt, kan de Betrokkene zich richten tot die specifieke dienstverlener(s). Artikel 9 - Het gebruik van cookies 9.1 Tijdens een bezoek aan de website www.uwgevel.be kunnen cookies (dwz. mini-bestandjes) op de computer van de bezoeker geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Door de website van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba te gebruiken aanvaardt de Betrokkene het gebruik van Cookies. 9.2 Google Analytics 9.2.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba doet een beroep op Alphabet Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna "Google" genoemd) voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. IP-adres) door het gebruik van de analysetool Google Analytics voor haar website www.uwgevel.be maakt. 9.2.2 Google Analytics gebruikt anonieme sleutels (een willekeurige set van gegevens gebruikt voor dezelfde doeleinden als cookies op platformen, inclusief bepaalde mobiele toestellen waar geen cookietechnologie beschikbaar is) om het gebruik van digitale platformen door gebruikers te traceren en te analyseren. Deze digitale platformen zijn onder meer de website www.uwgevel.be, en andere webpagina's van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba. De informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van het digitaal platform wordt overgemaakt aan en opgeslagen door Google. Deze informatie betreft onder meer taal, regionale informatie, toestel en netwerk. 9.2.3 Google zal deze informatie op geaggregeerde wijze gebruiken om de interactie van de gebruikers met de platformen te meten, het gebruik te analyseren en rapporten samen te stellen over de activiteiten op het platform. 9.2.4 Google kan deze informatie ook overmaken aan derden indien dit wettelijk vereist is of wanneer derden de informatie verwerken voor rekening van Google. 9.2.5 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal anonieme en algemene rapporten van Google gebruiken met als enig doeleinde het gebruik van de digitale platformen te evalueren en ze te verbeteren of optimaliseren. 9.3.6 De betrokkene kan het privacy beleid van Google consulteren via www.google.com. Artikel 10 – Bevoegdheid - toepasselijk recht – aanvaarding Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elke geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze verklaring. Door de website te bezoeken aanvaardt de Betrokkene alle bepalingen van deze Privacyverklaring.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GDPR - Privacyverklaring - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens Artikel 1 - Algemeen 1.1 Firma Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba, met maatschappelijke zetel te Catharinastraat 2, 8720 Oeselgem (Dentergem), verwerkt in het kader van zijn bedrijfsvoering Persoonsgegevens. 1.2 De Privacywetgeving (in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) biedt waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (natuurlijke) personen met betrekking tot het verwerken van hun Persoonsgegevens. Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba heeft in lijn met voormelde wetgeving deze Privacyverklaring opgesteld. 1.3 Teneinde misverstanden te vermijden, worden hierna een aantal belangrijke termen in deze Privacyverklaring toegelicht : Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare (natuurlijke) persoon GDK bvba: de vennootschap die projecten realiseert onder de handelsbenaming "Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba". Persoonsgegevens: alle informatie die een Betrokkene identificeert of identificeerbaar maakt zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, telefoonnr., enz. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, enz. 1.4 Meer algemene informatie over de gegevensverwerking kan worden bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be). Artikel 2 - Verwerking van Persoonsgegevens 2.1 Persoonsgegevens worden door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens worden enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verkregen. In artikel 3 worden de doeleinden voor de goede orde nader bepaald. 2.2 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien voldaan is aan minimaal één van de volgende rechtmatige grondslagen: de Betrokkene heeft voor de Verwerking van Persoonsgegevens zijn toestemming verleend; (De Betrokkene kan bovendien diens toestemming achteraf weer intrekken) de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is, of voor het nemen van (pre)contractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de klant en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba onderworpen is; de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de Betrokkene; de Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba of van een Derde aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt. 2.3 Persoonsgegevens worden verwijderd nadat de door de Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba vastgestelde bewaartermijnen, cfr. artikel 7, zijn verstreken, tenzij de gegevens worden overgebracht naar een archiefbestemming ten behoeve van het archiefbeheer en/of het behandelen van geschillen. 2.4 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan o.m. volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken (niet-limitatieve opsomming): identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, -plaats en -land, nationaliteit, enz.); contactgegevens (post- en e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer); burgerlijke staat en familiale gegevens; bancaire en financiële gegevens; vastgoedinformatie (administratieve documenten en/of vergunningen, onderhandse of authentieke akten); gegevens over het beroep, identiteit van de werkgever, functie, inkomens- en andere vermogensgegevens; gegevens over en digitale voetafdrukken van al dan niet mobiele toestellen van de Betrokkene. Artikel 3 - Verwerkingsdoeleinden 3.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verwerkt niet meer Persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Deze Persoonsgegevens worden binnen Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba beschikbaar gesteld aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn, zoals nader bepaald in artikel 8. 3.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verzamelt en gebruikt persoonsgegevens o.m. met het oog op : de informatieverstrekking vóór, tijdens en/of na het afsluiten van enige verbintenis of overeenkomst met de Betrokkene; de naleving van alle op haar toepasselijke wetgeving en reglementering; het klanten- of relatiebeheer; het marketingbeleid; het beheer van geschillen; de opleiding, coaching of controle van medewerkers (bijv. het opsporen, behandelen of voorkomen van wettelijke of contractuele inbreuken), HR-doeleinden, enz. 3.3 Doorgaans zal de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om (i) op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van enige overeenkomst bepaalde maatregelen te kunnen nemen, om (ii) een verbintenis of overeenkomst uit te voeren, (iii) omwille van de wet of een gerechtvaardigd belang van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba. De betrokkene is uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die men zelf verstrekt. Artikel 4 - Verspreiding van gegevens aan derden 4.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan een beroep doen op externe dienstverleners in haar bedrijfsvoering. Aan deze externe dienstverleners kan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba Persoonsgegevens overmaken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun opdrachten. 4.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verrichtingen van externe dienstverleners, en evenmin wanneer Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba of deze externe dienstverleners Persoonsgegevens (moeten) overmaken op grond van (i) een wettelijke bepaling, (ii) een gewettigd belang, (iii) een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende of administratieve overheid, (iv) een politie-, opsporings- of gerechtelijk onderzoek, of (v) een gerechtelijke beslissing. Artikel 5 - Beveiliging van Persoonsgegevens 5.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba treft, rekening houdend met: (i) de stand van de techniek; (ii) de kosten van de tenuitvoerlegging; (iii) de risico's die de Verwerking met zich meebrengt; (iv) en de aard van de Persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen onder meer vernietiging, verlies, vervalsing, ongewenste verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba. Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Artikel 6 - Rechten van de Betrokkene 6.1 Kennisneming en correctie 6.1.1 De Betrokkene is gerechtigd Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba een overzicht te vragen van de Persoonsgegevens van de Betrokkene die door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba worden verwerkt. 6.1.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal trachten de Betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een volledig overzicht van de Persoonsgegevens te bezorgen. Indien door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba geen Persoonsgegevens van de Betrokkene worden verwerkt, zal zij dit tevens binnen vier weken na ontvangst van het verzoek aan de Betrokkene laten weten. 6.1.3 Het overzicht bedoeld in artikelen 6.1.1 en 6.1.2 omvat in begrijpelijke en leesbare vorm: (i) het feit of er al dan niet gegevens over hem/haar verwerkt worden; (ii) een omschrijving van het doel of de doeleinden van de Verwerking; (iii) de categorieën van Persoonsgegevens waarop de Verwerking betrekking heeft; (iv) de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede; (v) de beschikbare informatie over de herkomst van de Persoonsgegevens. 6.1.4 Indien uit het verstrekte overzicht blijkt dat Persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, kan de Betrokkene schriftelijk om verbetering, aanvulling of verwijdering van de betreffende Persoonsgegevens verzoeken. Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal trachten de Betrokkene binnen vier weken na ontvangst van genoemd verzoek, te laten weten of aan het verzoek wordt voldaan. Indien niet (volledig) aan het verzoek van de Betrokkene wordt voldaan, wordt dit met redenen omkleed. 6.1.5 Het verzoek om verbetering dient de Persoonsgegevens te specifiëren die gecorrigeerd moeten worden. 6.1.6 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba kan enig verzoek onontvankelijk verklaren indien Betrokkene zijn identiteit niet kan aantonen of de identiteit van de verzoeker niet deugdelijk kan worden vastgesteld (bijv. onleesbare kopie identiteitskaart). Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal trachten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van genoemd verzoek, de onontvankelijkheid schriftelijk mee te delen. 6.2 Verzet en toestemming 6.2.1 Indien de grondslag van de Verwerking van Persoonsgegevens is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een Derde aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt, heeft de Betrokkene het recht verzet aan te tekenen tegen de Verwerking van Persoonsgegevens. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de Verwerkingsverantwoordelijke of het verzet gegrond is. Is dat het geval dan wordt de Verwerking van Persoonsgegevens van die Betrokkene onmiddellijk beëindigd. 6.2.2 Indien Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba Persoonsgegevens verwerkt met het oog op louter reclame of marketingdoelen kan de Betrokkene zich daartegen verzetten. In geval van verzet treft Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba maatregelen om deze vorm van Verwerking van Persoonsgegevens onmiddellijk te beëindigen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal, indien voor de hiervoor genoemde doelen rechtstreeks een boodschap aan Betrokkene wordt gezonden, deze daarbij telkens wijzen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. 6.2.3 Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen of elektronische berichten voor Direct Marketing is uitsluitend toegestaan indien de verzender kan aantonen dat de Betrokkene daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend (via opt-in). 6.2.4 Het gebruik van andere dan de in artikel 6.2.3 genoemde technieken waaronder telefoon en 'gewone' post voor Direct Marketing is toegestaan, tenzij de betreffende Betrokkene te kennen heeft gegeven informatie of mededelingen waarbij van deze technieken gebruik wordt gemaakt, niet te willen ontvangen (via opt-out). 6.3 Kosteloze uitoefening van rechten 6.3.1 Iedere Betrokkene, die zijn identiteit bewijst aan de hand van een kopie van zijn/haar identiteitskaart, kan kosteloos zijn rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba, T.a.v. Kevin Delmeiren als verwerkingsverantwoordelijke, per aangetekende post naar adres Catharinastraat 2, 8720 Oeselgem ofwel per email naar info@uwgevel.be 6.3.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba behoudt zich het recht voor om ingeval van veelvuldige en/of onredelijke verzoeken uitgaande van of in naam van eenzelfde Betrokkene, administratieve kosten aan te rekenen die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of het weigeren om gevolg te geven aan het verzoek. 6.4 Klachten De betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be) indien hij/zij meent dat Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba de privacywetgeving niet correct toepast. 6.5 Weigering van verwerking persoonsgegevens Indien de Betrokkene niet akkoord zou gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba, dan kan dit betekenen dat Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba de gewenste verbintenissen of overeenkomsten niet of slechts gedeeltelijk kan aangaan en/of uitvoeren. Mogelijks kan Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba dan ook niet de dienstverlening garanderen waar de klant normaal recht op heeft. Artikel 7 - Bewaartermijnen 7.1 Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende een in de tijd beperkte periode die niet langer is dan noodzakelijk rekening houdende met de redenen van verwerking die geval per geval worden bepaald. 7.2 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba hanteert een maximale bewaartermijn die in principe gelijk is aan de wettelijke verjarings- of vervaltermijnen die van toepassing zijn. Artikel 8 - Toegang tot persoonsgegevens 8.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba ziet erop toe dat bepaalde medewerkers (of categorieën van personen) binnen de vennootschap toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de betrokkene. Hiermee wordt bedoeld dat alleen die mensen die voor het uitvoeren van hun functie toegang nodig hebben, toegang zullen verkrijgen. Deze gemachtigde personen hebben zich bovendien tegenover Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verbonden tot het bewaren van de nodige discretie en vertrouwelijkheid. Indien de Betrokkene zijn recht van toegang uitoefent overeenkomstig voormeld artikel 6, zal Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba hem/haar het overzicht bedoeld in artikel 6.1.3 meedelen. Wanneer de Betrokkene een e-mail of andere berichten naar Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba verzendt, is het mogelijk dat Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba die berichten bewaart. Soms vraagt Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Deze gegevens kunnen ook intern doorgespeeld worden aan o.a. de dienst boekhouding, sales, enz… 8.2 Voor de Persoonsgegevens die door externe dienstverleners, optredend als verantwoordelijke voor de verwerking, worden verwerkt, kan de Betrokkene zich richten tot die specifieke dienstverlener(s). Artikel 9 - Het gebruik van cookies 9.1 Tijdens een bezoek aan de website www.uwgevel.be kunnen cookies (dwz. mini- bestandjes) op de computer van de bezoeker geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Door de website van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba te gebruiken aanvaardt de Betrokkene het gebruik van Cookies. 9.2 Google Analytics 9.2.1 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba doet een beroep op Alphabet Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna "Google" genoemd) voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. IP- adres) door het gebruik van de analysetool Google Analytics voor haar website www.uwgevel.be maakt. 9.2.2 Google Analytics gebruikt anonieme sleutels (een willekeurige set van gegevens gebruikt voor dezelfde doeleinden als cookies op platformen, inclusief bepaalde mobiele toestellen waar geen cookietechnologie beschikbaar is) om het gebruik van digitale platformen door gebruikers te traceren en te analyseren. Deze digitale platformen zijn onder meer de website www.uwgevel.be, en andere webpagina's van Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba. De informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van het digitaal platform wordt overgemaakt aan en opgeslagen door Google. Deze informatie betreft onder meer taal, regionale informatie, toestel en netwerk. 9.2.3 Google zal deze informatie op geaggregeerde wijze gebruiken om de interactie van de gebruikers met de platformen te meten, het gebruik te analyseren en rapporten samen te stellen over de activiteiten op het platform. 9.2.4 Google kan deze informatie ook overmaken aan derden indien dit wettelijk vereist is of wanneer derden de informatie verwerken voor rekening van Google. 9.2.5 Gevelwerken Delmeiren Kevin bvba zal anonieme en algemene rapporten van Google gebruiken met als enig doeleinde het gebruik van de digitale platformen te evalueren en ze te verbeteren of optimaliseren. 9.3.6 De betrokkene kan het privacy beleid van Google consulteren via www.google.com. Artikel 10 – Bevoegdheid - toepasselijk recht – aanvaarding Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elke geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze verklaring. Door de website te bezoeken aanvaardt de Betrokkene alle bepalingen van deze Privacyverklaring.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · UW GEVEL VERDIENT VAKMANSCHAP       NIEUWBOUW & RENOVATIE